Privaatsus

kindeke.ee jaoks on kliendiandmed igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed.

Kliendi andmete avaldamine

Kindeke võtab aluseks kliendi andmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 1 p 4 alusel, mis tähendab, et meil on õigus neid andmeid kasutada lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks.

Kliendil on õigus tutvuda enda andmetega portaalis Minu konto all. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel valed, eeldame, et klient sellest meid kohe teavitaks e-posti kaudu või viib vastavad muudatused kuulutuste postaalis ise sisse.

Kindeke OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kliendi andmete turvalisus

Kliendiandmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik meie ülesannete täitmiseks. Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Ka ettevõtted, kes meiega andmete töötlemisel koostööd teevad, nt postiteenuse osutajad jne, on kohustatud kinni pidama meie reeglitest kliendiandmete hoidmise kohta. Nendega sõlmitud lepingutes on kokku lepitud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.