Kuulutused


Kuultuse sisestamine

Eraisikutele on kuulutuse sisestamine tasuta. Kuulutuse sisestamiseks peab müüja olema kindeke.ee portaali kasutaja. Kuulutuse sisestamisel ei pea kasutaja välja mõtlema toote kohta käivat teksti vaid saab teeb valikud poortaali poolt antud valikute näol. Kuulutus muutub nähtavaks kõikidele portaali külatajatele peale kuulutuse aktiveerimist. Kuulutust on võimalik aktiveerida kohe selle sisestamisel või hiljem Minu kuulutused vaates.

Kuulutuse kehtivus

Kuulutus on aktiivne 90 päeva, viimasest muudatusest. Teade, kuulutuse kehtivuse lõppemisest saadetakse 10 ja 5 päeva enne kehtivusaja lõppu. Kuulutuse pikendamiseks peab kastuaja sisselogima portaal.ee keskonda ning pikendama Minu kuulutused lehel oma lõppevaid kuulutusi.

Kuulutuse deaktiveerimine

Aktiivset kuulustust saab enne kehtivusaja lõppu deaktiveerida, juhul kui olete saanud toote müüdud, tekib endal kasutamise vajadus vms põhjusel. Deaktiveerida saab kuulutusi, mis on Minu kuulutused vaates Aktiivsed kuulutused alamjaotuses. Deaktiveerimisega kuulutust enam otsingutulemustes ning avalehtetedel (kui oli tellitud lisateenus) ei näidata. Kuulutuse deaktiveerimisel lisateenuste eest tastutud summat kasutajale tagasi ei maksta.

Kuulutuse aktiveerimine

Kuulutused, mis on deaktiveeritud käsitsi, kehtivusaja möödumise tõttu või pole peale sisestamist aktiveeritud, saab kasutaja poolt aktiveerida Minu kuulutused vaates Deaktiveerud kuulutsed alamjaotuses.