Kasutamisleping

Registreerides ennast kindeke.ee kasutajaks, kinnitab kasutaja et:
 • on tutvunud käesoleva Kasutamislepingu tingimustega (edaspidid Tingimused) ning nõustub Tingimusi täitma;
 • on vähemalt 14 aastat vana.

 • 1. Definitsioonid

  kindeke.ee – Kindeke OÜ, reg koodiga 14251094, aadress Narva mnt 16-31, Tallinn 10120, tel +372 5145997, e-post info@kindeke.ee;
  Kasutaja – Nii Külastaja kui ka Registreeritud Kasutaja;
  Külastaja – füüsiline või juriidiline isik, kes saab kindeke.ee teenuseid kasutada piiratud ulatuses;
  Registreeritud Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes saab kasutada kindeke.ee teenuseid oma kasutajakonto kaudu;
  Ostja – (Registreeritud) Kasutaja, kes soovib kindeke.ee veebikeskkonnas müüdavat vankrit või turvatooli osta;
  Müüja – Registreeritud Kasutaja, kes on kindeke.ee veebikeskkonda lisanud müügikuulutuse;
  Kasutajakonto – füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto kindeke.ee keskkonnas;
  Teenused - kõik kindeke.ee vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik osta ja müüa kaupu, teostada kindeke.ee portaalis otsinguid (otsida uusi ja kasutatud vankreid ja turvatoole, teostada otsinguid markide, hinna ja paljude muude parameetrite järgi), tellida reklaami jne;
  Veebikeskkond – internetilehekülg kindeke.ee;

  2. Teenuste üldtingimused

  2.1 Kindeke OÜ pakub Kasutajale võimaluse virtuaalses Veebikeskkonnas teha pakkumisi toodete müügiks ning kasutada muid Teenuseid.
  2.2 Ostu-müügi tingimustes lepivad Ostja ja Müüa omavahel, ilma Kindeke OÜ sekkumiseta ning vastutavad omavahel sõlmitud tingimuste täitmise eest.
  2.3 Kindeke OÜ ei vastuta Veebikeskkonna kaudu ostetavate/müüdavate toodete kvaliteedi ning kuulutuses märgitud varustuse eest.
  2.4 Kindeke OÜ ei vastuta Müüja poolt Veebikeskkonnas avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest.
  2.5 Kindeke OÜ ei vastuta Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.
  2.6 Kindeke OÜ ei osale ise (ei agendina, maaklerina, komisjonärina, esindajana ega muul viisil) müügi- ja ostu tehingutes, mis tehakse Veebikeskkonnas tehtud pakkumiste tulemusel Ostja ja Müüja vahel. Kindeke OÜ ei ole Kasutaja agent, maakler, esindaja, komisjonär vms.
  2.7 Suhtlus Registreeritud Kasutaja ning Kindeke OÜ vahel toimub üksnes elektroonilisel kujul, vastavalt Tingimustes sätestatud kontaktandmete kaudu.
  2.8 Veebikeskkond ning selle sisu kuulub autoriõigusega Kindeke OÜ-le. Veebikeskkonnale toodete kohta autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab Registreeritud Kasutaja Kindeke OÜ-le tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused. Kindeke OÜ-le kuulub ainuõigus Registreeritud kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.

  3. Registreeritud kasutaja õigused ja kohustused

  3.1 Registreeritud Kasutaja vastutab ainuisikuliselt enda kohta valeandmete edastamise eest Veebikeskkonnas.
  3.1.1 Isik peab registreerimisel esitama täieliku nime ning kehtiva e-posti aadressi.
  3.2 Registreeritud Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada Veebikeskkonnas ainult ühte Kasutajakontot.
  3.2.1 Registreeritud Kasutaja kohustub kasutama veebikeskkonda vastavalt Tingimustele.
  3.3 Registreeritud Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud Veebikeskkonnas.
  3.4 Registreeritud Kasutaja kohustub käituma veebikeskkonnas vastavalt Tingimustes sätestatule, headele kommetele ning Eestis kehtivatele õigusaktidele.
  3.4.1 Veebikeskkonda ei tohi kasutada ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/ega pettus(te)ks.
  3.5 Registreeritud Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Kindeke OÜ-d kõikidest probleemidest Veebikeskkonna kasutamisel.
  3.6 Registreeritud Kasutaja on kohustatud informeerima Kindeke OÜ-d asjaoludest, mis võivad takistada Tingimuste nõuetekohast täitmist.
  3.7 Registreeritud Kasutaja ei tohi kasutada Veebikeskkonnas olevat Kasutajate informatsiooni ning kasutada seda muul eesmärgil kui ost-müük.
  3.8 Registreeritud kasutaja ei saa esitada nõudmisi Kindeke OÜ vastu, mis ei tulene Tingimustest.
  3.9 Registreeritud kasutaja ei tohi levita Veebikeskkonna salasõna.
  3.9.1 Salasõna võib edastata üksnes volitatud isikule.
  3.9.2 Salasõna sattumisel kolmandate isikute kätte, võib kaasa tuua siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Registreeritud Kasutaja.
  3.9.2.1 Kindeke OÜ Veebikeskkonnal ei lasu kohustust täiendavaks kontrolliks Veebikeskkonda sisselogimisel.
  3.10 Registreeritud kasutaja andmete muutumisel, tuleb sellest teavitada ka Veebikeskkonda.
  3.10.1 Kontaktandmeid saab Registreeritud kasutaja muuta Veebiportaalis.
  3.10.2 Ees ja Perekonnanime muutmiseks, tuleb saata kiri help@kindeke.ee.
  3.11 Müüja õigused ja kohustused
  3.11.1 Registreeritud Kasutaja kohustub ainuisikuliselt vastutama Veebikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu eest.
  3.11.1.1 Kuulutuse sisu ei tohi olla eksitav, väär või ebatäpne.
  3.11.1.2 Kuulutuse sisu ei tohi sisaldada viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Veebikeskkonna normaalset kasutamist ja/või mis võivad Veebikeskkonna kasutamise tulemusena salvestuda Kasutaja arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
  3.11.2 Müüja kinnitab iga toimingu tegemisega Veebikeskkonnas, et
  3.11.2.1 on õigus ja teovõimeline isik;
  3.11.2.2 täidab kõiki kohustusi, mis on kirjeldatud Tingimustes punktis 3;
  3.11.2.3 on tutvunud ja nõustub Tingimustega, mis on välja toodud punktis 2;
  3.11.2.4 on teadlik, et ostu-müügi tehingu sõlmimine toob kaasa siduva ostu-müügi kohustuse/lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Müüja kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;
  3.11.2.5 on teadlik, et kõikide Teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Müüjal.

  4. Kindeke OÜ õigused ja kohustused

  4.1 Kindeke OÜ ei vastuta Registreeritud Kasutaja poolt edastatud ning Veebikeskkonnas avaldatud reklaami või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
  4.2 Kindeke OÜ ei vastuta üheski Kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
  4.3 Kindeke OÜ ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate Teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
  4.4 Kindeke OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada Registreeritud Kasutaja toodete kuulutust Veebikeskkonnas ilma etteteatamata, kui kasutaja on rikkunud Tingimusi.
  4.5 Kindeke OÜ omab õigust ühepoolselt muuta Veebikeskkonnas avaldatud kuulutusi ning informeerida Registreeritud Kasutajaid sellest Veebikeskkonnas või kasutada selleks elektroonilisi kanaleid.
  4.6 Kindeke OÜ omab õigust ühepoolselt muuta Tingimusi, mis jõustuvad alates nende Veebikeskkonnas avaldamisest.
  4.7 Kindeke OÜ omab õigust Registreeritud Kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida (sh kustutada või muuta kuulutust).
  4.7.1 Registreeritud kasutaja poolt tekitatakse Veebikeskkonnale kahju, võimalikke juriidilisi probleeme, rikutakse seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid.
  4.7.2 Registreeritud kasutaja esitab tahtlikult valeandmeid nii Kasutajaks registreerimisel kui ka kuulutuse sisestamisel.
  4.8 Kindeke OÜ-l on õigus nõuda Kasutajatelt tasu Teenuste kasutamise eest, vastavalt hinnakirjale. Tasu nõudmiseks, esitatakse arve elektrooniliselt.
  4.9 Punktis 3.11 sätestatud Müüja õiguste rikkumise korral on Kindeke OÜ-l on õigus nõuda leppetrahvi iga rikkumise eest, mille suurus on 10% müüdava/ostetava toote müügihinnast, minimaalselt 10€. Lisaks peab kahju tekitaja korvama teisele lepingupoolele ostu-müügi tehinguga kaasnenud kulud.

  5. Isikuandmete töötlemine ning privaatsus

  5.1 Registreeritud Kasutaja annab oma nõusoleku Kindeke OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
  5.2 Töötleme Registreeritud kasutaja isikuandmeid selleks, et:
  5.2.1 täita Kasutajaga sõlmitud lepingut (nt teenuste eest arve edastamine);
  5.2.2 informeerida uutest teenustest/toodetest;
  5.2.2.1 Kasutajal on alati võimalus loobuda Kindeke OÜ poolt edastatud teadete saamisest.
  5.2.3 täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele, notarile).
  5.3 Kindeke OÜ kohustub mitte avaldama Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud p 5.2.3 nimetatud juhtudel.
  5.4 Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga, mida vajame töötlemise eesmärkide täitmiseks. Ligipääs andmetele on vaid töötajatel, kel on õigus töödelda kliendiandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tema tööülesannete täitmiseks. Nõuame, et ettevõtted, kes meiega andmete töötlemisel koostööd teevad (nt posti- ja trükiteenuse osutajad), peaksid kinni meie reeglitest kliendiandmete hoidmise kohta. Lepingutes, mis me nende ettevõtetega sõlmime, fikseerime kliendiandmete saladuses hoidmise kohustuse.
  5.5 Avaldame kolmandale isikule kliendiandmeid ainult juhul, kui oleme saanud selleks lepingus või muul viisil fikseerituna kliendi nõusoleku või kui andmete avaldamist nõutakse meilt seaduse alusel (nt notar, uurimisorganid).
  5.6 Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega Veebikeskkonnas. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest meile kohe teatama kas Veebikeskkonna kaudu või e-posti aadressil help@kindeke.ee.
  5.6.1 E-posti kaudu andmete muutmise edastamisel peab saatja e-posti aadress kattuma Veebikeskkonnas oleva e-posti aadressiga.
  5.7 Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

  6. Vaidluste lahendamine

  6.1 Kindeke OÜ ja Kasutaja vahel tekkinud õigussuhtele Veebiportaali kasutamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  6.2 Vaidlusalused Veebportaali kasutamisel püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

  7. Teenused ja nende eest tasumine

  7.1 Kasutajaks registreerumine on tasuta.
  7.2 Füüsilise isiku Kuulutuste lisamine on tasuta.
  7.2.1 Lisateenuste hinnad on välja toodud hinnakirjas. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Kindeke OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.
  7.3 Lisateenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Lisateenus ei rakendu, enne Kindeke OÜ poolse arve tasumist.
  7.3.1 Valides makseviisiks otselingi panka, suunatakse Teid edasi panka. Makse saaja on EVP INTERNATIONAL UAB ehk PAYSERA, mis on loodud Leedus ja väga usaldusväärne, mugav ning kiire. Payserast tuleb ülekanne Kindeke OÜ nimele ja kontole.
  7.4 Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Kindeke OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Kindeke OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
  7.4.1 Makse sooritamise probleemide puhul tuleb Kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole (Swedbank, SEB, Danske Bank, Krediidpank, LHV).

  8. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

  8.1 Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
  8.2 Kindeke OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda Kasutajakonto blokeerimisega, juhul kui Registreeritud Kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ja/või esitada hagi Harju Maakohtusse.